Elektros instaliacijos saugumas

Siekiant užtikrinti elektros instaliacijos saugumą, 2016 m. spalio 26 dieną Lietuvos Respublikos energetikos ministras Rokas Masiulis patvirtino „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo“ įstatymą. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas nustato elektros įrenginių bandymų specifiką, tikrinamų parametrų leidžiamąsias vertes, bandymų ir matavimų periodiškumą.

Šis aprašas yra privalomas elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, asmenims statantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems elektros įrenginius ir yra taikomas pradedant naudoti naujai įrengtus, rekonstruotus, suremontuotus ar eksploatuojant esamus elektros įrenginius. Buitiniams elektros energijos vartotojams šis aprašas privalomas tik naujai įrengto ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimui prieš pradedant jį naudoti.

Šiuos bandymus tiesiogiai vadovaudamas gali atlikti asmuo, turintis teisės aktų nustatyta tvarka išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą. Toks asmuo vadinamas elektros įrenginių eksploatavimo darbų vadovu. Šis asmuo tikrina elektros įrenginio techninę būklę – ar elektros įrenginio techninės būklės parametrai atitinka Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše nustatytus reikalavimus.

Yra du elektrinio įrenginio tikrinimo tipai:

  • Pirminis elektros įrenginio tikrinimas – tai naujo, pradedamo eksploatuoti ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimas. Žiūrima, ar jis atitinka elektros įrenginio techninės būklės standartus.
  • Kitas tikrinimo tipas, tai tarpiniai elektros įrenginio bandymai ir matavimai, atliekami tarp remontų elektros įrenginio bandymai ir įvairių parametrų matavimo darbai, reikalingi to įrenginio eksploatavimo charakteristikoms nustatyti.

Be minėto aprašo, tikrinant elektros instaliacijos saugumą taip pat turi būti atsižvelgiama ir į gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas elektros įrenginių ir jų dalių naudojimo nuostatas. Pagal jas įrenginiai turi būti apžiūrimi ir įvertinami išoriškai, patikrinama mechaninių dalių techninė būklė. Jei įstatyme nenumatytas tikrinimo periodiškumas, tai jis taip pat nustatomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Jeigu bandant elektros įrenginį, bandymo ar matavimų rezultatai neatitinka norminių dydžių, papildomais bandymais yra nustatoma prietaiso gedimo priežastis. Toks įrenginys gali būti eksploatuojamas tik po defekto pašalinimo arba įrenginio gamintojo raštiško nustatyto neatitikimo priežasties paaiškinimo ir patvirtinimo, kad įrenginys gali būti eksploatuojamas.

Elektros įrenginio izoliacijos varža matuojama megometrais ir kombinuotais instaliacijos matuokliais. Svarbu, kad bandymų metu naudojami matavimo prietaisai ir stebėjimo įranga atitiktų nustatytus reikalavimus. Matavimo priemonės turi būti patikrintos pagal teisės aktų, reglamentuojančių matavimo prietaisų patikrą, nustatytus reikalavimus. Šių priemonių patikrinimo data ir patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti elektros įrenginio bandymų protokole. Esant poreikiui, elektros instaliacijos patikrinimo bandymų ir matavimų darbų užsakovas turi teisę paprašyti pateikti priemonių patikrinimo ir kalibravimo protokolą bei patikrinimų periodiškumo nustatymui naudotą dokumentaciją.

Galimi elektros instaliacijos bandymai:

  • Apsauginių laidininkų bei pagrindinių ir papildomų ekvipotencialių jungčių laidžio patikra. Bandymai atliekami siekiant patikrinti jų tinkamumą gedimų atveju tekančiai srovei ir sistemos apkrovos srovei nuvesti.
  • Elektros instaliacijos izoliacijos varžos patikra. Izoliacijos varža turi būti matuojama tarp laidininko, kuriuo teka elektros srovė, ir apsauginio laidininko arba įžeminimo. Tose vietose, kur egzistuoja gaisro pavojus, turi būti atliekamas izoliacijos varžos matavimas tarp laidininkų, kuriais teka srovė.
  • Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos patikra. Įrengiant nelaidžią zoną būtina patikrinti grindų ir sienų izoliacijos varžą.
  • Poliarumo bandymas. Patikrinamas tokių prietaisų polių prijungimo prie atitinkamų laidininkų teisingumas. Jei trifazėje sistemoje reikia patikrinti fazių seką, fazės sukimosi testeriu reikia patikrinti, ar prietaisai yra prijungti teisinga fazių seka.

Kiekvienu elektros įrenginių bandymų atveju teikiame profesionalias ir išsamias konsultacijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *